FIELDTURF POLIGRAS ENCARREGADA DEL CANVI DE GESPA

Celestino Jaime Santos, Secretari del CP San Cristóbal,

CERTIFICA:

Que la Junta Directiva, en sessió de data vuit de juliol de dos mil vint-i-u, va prendre, entre d’altres, el següent acord:

EXP. NÚM.: 0001/2021 ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DEL COMPLEX ESPORTIU DEL DISTRICTE 2 DE TERRASSA.

Mitjançant resolució de la Junta Directiva del 07 de juliol de 2021, s’inicia l’expedient per a dur a terme la tramitació del contracte del subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol del complex esportiu del districte 2 de Terrassa.

En base al plec de condicions publicat en data 28 de juny de 2021, es procedeix a la valoració de les ofertes rebudes i el resultat final es el següent:

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL
SPORTS AND LANDSCAPE    78
FIELDTURF POLIGRAS 96

Declarar com a guanyador del concurs de l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol del complex esportiu del districte 2 de Terrassa, expedient núm. 0001/2021, la oferta presentada per la empresa FIELDTURF POLIGRAS.

Per tot això exposat, la Junta Directiva del CP San Cristóbal adopta el següent acord:

Adjudicar a FIELDTURF POLIGRAS, el contracte de de subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol del complex esportiu del districte 2 de Terrassa.