PLEC DE CONDICIONS – RENOVACIÓ GESPA ARTIFICIAL

Avui Dilluns 28 de Juny de 2021 publiquem l’anunci de licitació per contractar el subministrament i instal·lació de la gespa artificial del Camp de Futbol del Complex Esportiu del Districte 2.

L’objecte del contracte el constitueix l’execució de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol seguint les actuacions descrites al plec de clàusules administratives i tècniques que es poden consultar aquí: Plec Condicions Canvi Gespa

Les empreses interessades en la licitació, hauran de presentar la seva proposta en format electrònic a l’adreça:  club@cpsancristobal.com
Amb un termini màxim del divendres 02 de juliol de 2021 a les 22:00 hores.

Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com del projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap reserva.

Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc podrà presentar cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest licitador.